Списание

Обща информация
Име: Българско електронно научно списание „Стопанско управление“  
Издател: © Иван Цанов Цанов 
Място на издаване: София, Република България
Език на публикуване: Български  
Година на основаване: 2020
Излязъл първи брой: 15 ноември 2020 г.
Официален сайт (URL): https://spisanie-su.eu
Индексиранe: ISSN и НАЦИД 
ISSN: 2738-7399
НАЦИД: Индексирано в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД под ID №4089.
Основна цел: Да стане свободна, независима и разпознаваема българска научна трибуна за изследователи и практици работещи в необятната и крайно сложна сфера на стопанското управление.
Периодичност: Списанието излиза три пъти в годината.
Авторско право: Публикациите в Българско електронно научно списание „Стопанско управление“ са обект на авторското право и сродните му права съгласно ЗАПСП. При използването на материали от списанието цитирането е задължително.

Редакционна колегия
Проф. д-р Иван Цанов Цанов – главен редактор
Доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов – зам.-главен редактор
Доц. д-р Стоян Транев Транев – научен секретар
Проф. д-р инж. Светослав Димков Велев – член
Доц. д-р Иван Младенов Соколов – член   
Доц. д-р Константин Николов Колев – член
Доц. д-р Димчо Тодоров Тодоров – член
Доц. д-р Костадин Горанов Коларов – член
Доц. д-р Теодор Данаилов Дечев – член
Доц. д-р Евгени Росенов Генчев – член 
Проф. д-р Баки Хасанов Хюсеинов – член 
Доц. д-р Диана Иванова Илиева – член

Контакт
Електронна поща за контакт: spisanie_su@yahoo.com