Публикуване

Обща информация
Публикуват се материали с теоретична и практическа насоченост от сферата на стопанското управление в неговото най-широко измерение.
Ръкописите се приемат в електронен вид на ел. поща: spisanie_su@yahoo.com
Авторите представят ръкописите на книжовен български език.
Ръкописите на авторите подлежат на явно рецензиране (open peer review) от членовете на редакционната колегия, или от други привлечени изследователи. Ако бъдат одобрени от редакционната колегия материалите се публикуват в авторска редакция, така както са предоставени от техните създатели. За оригиналността и достоверността на публикациите отговорност носят единствено авторите. Отговорността при евентуално констатиране на нарушаване на чуждо авторско право се носи само от автора/ите. Представените за публикуване ръкописи трябва да са оригинални и да не са публикувани преди или да са в процес на подготовка за публикуване на друго място.
При публикуване на материала всеки автор отстъпва безвъзмездно на Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, изключителното право на ползване на написаното от него произведение, което включва и правото на възпроизвеждане изцяло или на части, а така също и разпространение на произведението в неограничен вид издания или тиражи.            
Списанието не изплаща хонорари, не връща изпратени за публикувани ръкописи и не влиза в дискусии относно отказа да се публикува един или друг материал.

Технически изисквания за оформяне на ръкописа     
Формат на ръкописа: Ръкописът трябва да е написан под MS Word for Windows (версия 2003 и нагоре).
Размер на страницата: А4; 29-31 реда и 60-65 знака на ред.
Полета: Горе (2.5 см), Долу (2.5 см), Ляво (2.5 см), Дясно (2.5 см).
Шрифт: Times New Roman, размер 12 pt, текст под линия 11 pt.
Разстояние между редовете: 1.0 single line.
Номерация на страниците: Центрирано в средата.  
Графики и фигури: На MS Word или Power Point. Таблиците, графиките и фигурите да се вграждат софтуерно в корпуса на текста, като позволяват езикова поправка. Цифрите и текстовете в таблиците, графиките и фигурите се изписват с шрифт с размер 12 pt.
Формулите се създават с Еquation Editor.
Цитиране: По APA Style (Харвардска система); Първо се посочват източниците на кирилица, след това на латиница.
За автора (информацията се поставя най-накрая в ръкописа): три имена на автора, научно звание (ако има), научна степен (ако има), наименование на местоработата с адрес и длъжността (ако има), електронна поща за контакт, телефон за контакт (не се визуализира в публикацията).    

Шаблон на ръкописа  
Заглавие: Times New Roman, 14 pt, с големи букви, плътен шрифт (Bold), центрирано.    
Име, фамилия на автора (авторите): Times New Roman, 12 pt, плътен шрифт (Bold), центрирано.    
Резюме: Times New Roman, 12 pt, двустранно подравняване, до 12 реда.
Ключови думи: Times New Roman, 12 pt, двустранно подравняване, до 6 думи.
Текст: Times New Roman, 12 pt, двустранно подравняване, абзац – 1.5 см отстъп вдясно. Библиография: APA Style, Times New Roman, 12 pt, двустранно подравняване. Библиографията се номерира (от 1 до n).
1. Цанов, Иван. (2020). Философия на стопанското управление. София: „Авангард Прима“. За автора: Times New Roman, 12 pt, двустранно подравняване.
Оформяне на таблица
Таблица 1. Наименование на таблица;  Times New Roman, 12 pt, центрирано.
Източник: Times New Roman, 12 pt, центрирано.
Текст: Над таблицата.
Оформяне на фигура
Фигура 1. Наименование на фигура; Times New Roman, 12 pt, центрирано
Източник: Times New Roman, 12 pt, центрирано
Текст: Под фигурата.